Materials fertilitzants reciclats

Valor

Valorització agrícola

Estem parlant de residus i subproductes i com a tals la seva gestió no és lliure doncs està subjecta a normatives específiques que cal conèixer perfectament, i que tenen per objectiu regular el seu ús, preservant el medi ambient i la salut de les persones. Dins de cada categoria (fems, fangs, FORM, digestats) els materials són de composició similar però heterogenis, donat que provenen d’instal·lacions diferents, i amb presentacions diverses (líquid, deshidratat, compostat, sec). És per aquest motiu que s’han de sotmetre a un procés individualitzat previ de caracterització, per tal d’avaluar correctament la seva aptitud i potencial agronòmic.

Els sòls agrícoles receptors també són heterogenis, amb cultures associades i cultius diversos. Serà necessari caracteritzar-los per tal de determinar la seva aptitud i conèixer les seves limitacions en base a la seva composició i ubicació geogràfica (zones vulnerables, distàncies a nuclis habitats i masses d’aigua, pendents, etc). Tècnics de camps de Muns prendran les mostres, que seran lliurades a laboratoris homologats, per tal de determinar tots el paràmetres obligatoris.

Els enginyers de Muns encara obtindran més informació valuosa de la mà dels agricultors, amb els que mantenen un contacte permanent i franc. La superfície a fertilitzar, la varietat de cultius, les produccions esperades i els calendaris agrícoles, acabaran d’informar el pla de fertilització personalitzat. Aquest determinarà, en funció de tots els paràmetres analitzats, la dosis de material a aplicar, els mitjans que serà necessari posar a disposició del projecte, i el calendari. Totes les dades seran recollides al nostre sistema d’informació i traçabilitat “Plani-gest”. A més de l’assessorament abans i durant el procés, els agricultors reben de Muns un informe agronòmic final.

Els responsables de logística executaran la planificació i les decisions dels enginyers mobilitzant els recursos i mitjans oportuns en el moment establert. Gestionaran factors com les analítiques, transport, abassegament i aplicació uniforme. Igualment elaboraran tota la documentació imprescindible justificativa que acompanyarà cada fase de la gestió, així com la requerida per les administracions competents. Tota la informació generada en aquesta fase també quedarà recollida al “Plani-gest”.

Tot aquest sistema treballa a l’empara del nostre sistema de qualitat què, previ a qualsevol actuació, s’ha encarregat de filtrar totes les relacions amb col·laboradors, assegurant els estàndards de Muns i l’encaix legal de tothom que intervé. Durant el procés igualment vetllarà per la seguretat de les persones i el correcte desenvolupament de les tasques.

Restauració d’espais degradats i obra pública

Incendis forestals, abocadors clausurats, activitats extractives finalitzades, vies de comunicació i obra pública són àmbits que reclamen l’ús de materials orgànics, òptims per regenerar o implantar capes de sòl fèrtil, per tal de restituir l’estat original dels espais utilitzats o integrar les noves realitzacions en l’entorn. La utilització per aquesta finalitat de materials fertilitzants reciclats esdevé una oportunitat molt interessant de valoritzar els residus orgànics. En funció de la regulació que cada territori ha fet d’aquesta activitat, Muns adaptarà la seva metodologia.

Energia

Certs residus i subproductes, per la seva composició i naturalesa, poden ser valoritzats amb la finalitat d’aprofitar el seu poder energètic. En aquest cas la seva gestió ve determinada pel poder calorífic de la biomassa que contenen i que serà aprofitat en calderes, en substitució de combustibles d’origen fòssil. El residu d’aquestes instal·lacions són cendres de combustió què, a la vegada, hauran de ser gestionades oportunament. Només si els materials d’entrada són d’origen vegetal o no perillós, les cendres, previ estudi, podran ser novament reutilitzades en processos de tractament biològic. Muns estudia tots els residus i subproductes que un productor genera i presenta les millors solucions per a cadascun atenent a criteris de legalitat, sostenibilitat i mercat.

Productes orgànics

Cadascuna de les vies de gestió anteriors genera uns productes finals que també són susceptibles de valoritzar agronòmicament. En tractar-se de materials que segons el seu tractament han perdut la major part d’aigua que contenien, són de més fàcil manipulació i poden ser incorporats a processos industrials de producció de fertilitzants. Muns comercialitza aquests productes tal com surten quan el seu format ho permet i dissenya fertilitzants i esmenes amb diferents barreges de materials. Oferim a l’agricultor solucions combinades de materials fertilitzants reciclats que cobreixen totes les necessitats dels cultius (organo-minerals, pellets ecològics, compost i fang sec). Un assessorament expert per part dels enginyers de Muns permet elaborar plans de fertilització raonada i global de les finques, en funció de les necessitats dels diferents cultius. D’aquesta forma tanquem un cercle virtuós que va començar gestionant un material considerat residu, transformant-lo en un recurs valuós, retornant al sòl allò que li havíem pres.