Materials fertilitzants reciclats

Productors de residus

Ramaders

Els fems i purins, tradicionalment, han estat utilitzats en agricultura pel seu contingut en nutrients necessaris pels cultius. No obstant, no sempre ha estat possible ajustar la seva producció constant als cicles agronòmics, impactant negativament en el medi agrari i hídric. És del tot imprescindible gestionar aquests excedents de forma escaient i sostenible.

Municipalitat

Els pobles i ciutats disposen d’una xarxa de recollida d’aigües residuals que conflueix a l’EDAR. Aquesta les tractarà en diferents fases amb l’objectiu de retornar a la llera pública i rius una aigua neta. La part orgànica que aquesta contenia abans d’entrar, és tractada donant com a resultat uns fangs. Aquests són rics en matèria orgànica i, quan són aptes per l’agricultura, representen una aportació molt interesant de nutrients pels cultius. La gestió d’aquests materials està regulada per llei i és obligat executar-la amb un alt grau de coneixement i solvència tècnica. L’origen dels fangs informarà de l’obligat codi LER que els identifica i determina la seva via de valorització.

Indústria

La indústria agroalimentària en particular i, en general, aquella amb un alt consum d’aigua, necessàriament ha de depurar i tractar les seves aigües de procés, i és llavors quan generen els seus bioresidus. Es tracta de residus tractats considerats no perillosos i aptes per l’agricultura. Són rics en nutrients i matèria orgànica i es fa necessari una exhaustiva identificació per tal d’avaluar el seu potencial fertilitzant, i a continuació una rigorosa metodologia de treball de camp acompanyada d’una logística responsable i efectiva.

Residus Sòlids Urbans

El desenvolupament de les ciutats ha comportat històricament la generació creixent de residus que s’han de gestionar convenientment. Els residus municipals amb alta càrrega orgànica són recollits de forma diferenciada i tractats ens instal·lacions especialment dissenyades. Els material final, FORM, és ric en matèria orgànica i nutrients òptims per l’agricultura, la jardineria, la restauració d’espais degradats i l’obra pública.