Materials fertilitzants reciclats

Activitats / Serveis

Aplicació directa

Quan l’ EDAR disposa d’un sistema de tractament dels fangs que produeix, i els paràmetres i analítiques s’ajusten als valors legals, aquests poden ser valoritzats agrícolament de forma directa sense passar per cap altra instal·lació. Ens trobem davant uns fangs d’aspecte pastós o líquid que han de ser gestionat per un gestor autoritzat que doni cobertura legal a l’activitat. Muns disposa de les autoritzacions pertinents als territoris on treballa, d’un equip d’enginyers qualificats per donar solvència tècnica i establir criteris, de les eines que permeten la traçabilitat, dels laboratoris homologats, de personal experimentat i dels mitjans mecànics per actuar.

Compostatge

Bé per dimensió, bé per manca d’espai o de tecnologia apropiada, quan una EDAR no disposa de la fase de tractament dels fangs, aquests han de ser tractats en una instal·lació externa. Ens trobem amb el mateix requisit per tots aquells materials orgànics fermentables de l’agroindústria, l’agricultura o la ramaderia que no tenen una altra via definida de gestió. Una via de tractament molt interessant és el compostatge. En instal·lacions autoritzades, els materials confinats seran sotmesos a un procés biològic que, acceleradament, reprodueix el cicle de la matèria orgànica a la Naturalesa. Mitjançant maquinària específica i una seqüència planificada de voltejos, els residus barrejats amb materials estructurants, esdevindran estabilitzats i higienitzats. El control monitoritzat de tots els vectors que intervenen és molt important per corregir, sobre la marxa, el procés. El resultat final és un producte amb un alt valor biològic i fertilitzant amb múltiples utilitats. Muns aporta totes les solucions que garanteixen el correcte destí i gestió d’aquests materials, determinant en cada cas la via i la instal·lació més adient així com els mitjans de recollida i transport.

Biogàs

Els materials fermentables als que ens referim també són susceptibles de ser valoritzats en plantes de metanització autoritzades. Ens trobem davant d’ autèntics estómacs industrials capaços d’aprofitar el poder del gas que genera la fermentació anaeròbia dels material, amb l’objectiu de produir calor i/o electricitat. Aquesta via ha tingut un recorregut intens els darrers anys i, encara que la seva viabilitat està molt condicionada al preu de l’energia, representa una alternativa molt interessant al compostatge, especialment quan els residus tenen un molt alt grau d’humitat. El producte orgànic resultant és un material estabilitzat anomenat digestat amb un elevat poder fertilitzant, que reuneix els nutrients que aporten tots els materials d’entrada (fems, purins, bioresidus, etc.). Muns selecciona la millor alternativa de gestió en funció de la naturalesa i oportunitats de mercat dels materials, aportant la millor solució per al productor.

Assecatge tèrmic

Especialment en grans conurbacions urbanes, s’han construït instal·lacions més sofisticades que donen un pas més en les vies de tractament. Es tracta d’instal·lacions en les quals, amb consum d’energia (gas natural) o mitjançant motors de cogeneració, aprofiten la calor per assecar els residus. Es tracta d’un procés intensiu i ràpid que evapora l’aigua que contenen. El resultat final és un material estabilitzat i sec, d’aspecte granulós. L’avantatge d’aquest material és la viabilitat econòmica de la seva valoració a grans distàncies, degut al nul impacte del transport d’aigua.

Logística

Des del departament logístic en ocupem d’organitzar tot el sistema de requeriments legals, tècnics, documentals i de mitjans, adaptant-lo a les diferents casuístiques de gestió . Un servei integral que cobreix les necessitats al llarg de totes les fases del procés: presa de mostres, anàlisi química, informes tècnics, assessorament, mitjans de retirada, transport, aplicació en camp, documentació oficial i seguiment.